Mr. Trần Hải Đăng

Phó TGĐ - Khu vực Đông Nam Á

T: 84-4-38185930

M: 84-984275959

dang.tranhai@aviationschool.co.nz

 

Mr. Nguyễn Thao

Giám đốc phát triển kinh doanh

T: 84-4-38185930

M: 84-903298676

thao.nguyen@aviationschool.co.nz

 

Mr. Nguyễn Hoàng Hải

Giám đốc đào tạo tại Việt Nam

T: 84-4-38185930

M: 84-983 237 666

hai.nguyenhoang@aviationschool.co.nz