2

Khóa huấn luyện ATPL sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức cần thiết để các bạn có thể tham gia thi sát hạch và lấy chứng chỉ ATPL (lý thuyết) do Cục HKVN cấp

Chương trình huấn luyện kéo dài khoảng 7 tuần bao gồm gần 400 giờ huấn luyện với giáo viên trên lớp và hơn 200 giờ tự nghiên cứu tài liệu với các môn học sau:

  • Luật hàng không (Air Law)
  • Dẫn đường (Flight Navigation)
  • Kế hoạch bay (Flight Planning)
  • Khí tượng (Meteorology)
  • Thiết bị trợ giúp dẫn đường (Instruments and Navigation Aids)
  • Khí động học, các hệ thống và tính năng (Aerodynamics, Systems and Performance)
  • Yếu tố con người và các hạn chế (Human factors and limitations)